به نام خداوند

این سایت در سال ۹۳ با هم اندیشی برخی از دوستان که احساس دین نسبت به شهر عزیزمان خوانسار داشته اندپایه گذاری و در مرحله نخستین قرار گرفت.سپس با ایده گیری از اهل فن به این برآورد رسیدیم که هر آنچه از فرهنگ و٬تولیدات گیاهی و دارویی منطقه و پتانسیل ناشناخته شهرمان که تاکنون جایی […]